Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cho phép các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

Lĩnh vực Hội nghị, hội thảo quốc tế
Nơi tiếp nhận hồ sơ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cách thức thực hiện Hồ sơ gởi trực tiếp hoặc bằng Bưu điện đến Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam
Thành phần hồ sơ: - Tờ trình về việc xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (kèm theo đề án hoặc kế hoạch tổ chức). Đề án hoặc kế hoạch phải nêu rõ:
+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;
+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);
+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);
+ Nội dung, chương trình làm việc (kèm theo tài liệu sử dụng tại hội nghị, hội thảo như: tài liệu phát cho đại biểu, tài liệu trình chiếu và hình ảnh minh họa, các báo cáo, bài tham luận và tài liệu khác có liên quan) và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;
+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);
+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;
+ Nguồn kinh phí (trường hợp hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chức nước ngoài tổ chức thì không cần làm rõ nguồn kinh phí);
+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, địa phương liên quan (nếu có). 
* Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ: bên cạnh các thành phần hồ sơ như trên, các cơ quan, tổ chức của Việt Nam khi xin cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Ngoại giao.
Số lượng hồ sơ (bộ): 02 bộ
Thời hạn giải quyết - Đối với hồ sơ do Giám đốc Sở Ngoại vụ cho phép: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm, nhưng không quá 10 ngày làm việc.
- Đối với hồ sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép: Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải lấy ý kiến của các cơ quan liên quan thì thời hạn trên được kéo dài thêm, nhưng không quá 10 ngày làm việc. Căn cứ hồ sơ trình của Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ.
- Trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4, Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Tổ chức
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
STT Tên Văn bản quy định
1 Mẫu báo cáo tóm tắt kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế Tải về
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
STT Tên Văn bản quy định
1 Không
Căn cứ pháp lý:
STT Loại văn bản pháp luật Văn bản qui định
1 + Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
+ Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Tài liệu đính kèm:
STT File tài liệu
1 hoi_nghi_hoi_thao_quoc_te.doc

OPERATION PICTURESbadge