Thẩm định trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN)

Lĩnh vực Phê duyệt Viện trợ
Nơi tiếp nhận hồ sơ Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc bằng đường công văn đến Sở Ngoại vụ Quảng Nam (số 56 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam) ĐT: 0510 3819270.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Ngoại vụ.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban, Ngành và địa phương.
Cách thức thực hiện Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc bằng đường công văn đến Sở Ngoại vụ Quảng Nam (số 56 Hùng Vương, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam) ĐT: 0510 3819270.
Thành phần hồ sơ: - Tờ trình đề nghị thẩm định phê duyệt chương trình/dự án của Chủ dự án.
- Văn kiện chương trình, dự án gốc bằng ngôn ngữ được bên tài trợ sử dụng và bản dịch tiếng Việt đã được thống nhất giữa Chủ dự án và bên tài trợ.
- Văn bản thông báo cam kết tài trợ hoặc cam kết xem xét tài trợ cho chương trình, dự án của bên tài trợ.
- Bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận viện trợ phi chính phủ được ký kết giữa đại diện bên Việt Nam và bên tài trợ.
- Toàn bộ văn bản góp ý của cơ quan liên quan đối với chương trình, dự án (nếu có).
Số lượng hồ sơ (bộ): 05 (bộ)
Thời hạn giải quyết - Thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ: Không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Căn cứ pháp lý:
STT Loại văn bản pháp luật Văn bản qui định
1 Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;
2 Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN;
3 Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 của Chinh phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam;
4 Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;
5 Thông tư số 02/2000/TT-BTC ngày 05/01/2000 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hoá, dịch vụ do các tổ chức trong nước mua hàng bằng tiền viện trợ nhân đạo của nước ngoài;
6 Công văn số 380/SNgV-PCPNN ngày 05/5/2010 của Sở Ngoại vụ về việc hướng dẫn thủ tục lập hồ sơ trình phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
7 Thông báo số 34/TB-UBND ngày 27/01/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Tài liệu đính kèm:

OPERATION PICTURESbadge