UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Phát triển vùng tại huyện Phước Sơn và huyện Tiên Phước năm tài khóa 2014

Ngày 30/10/2013, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình Phát triển vùng huyện Phước Sơn năm 2014 và Chương trình Phát triển vùng huyện Tiên Phước năm 2014 lần lượt theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND và Quyết định số 3374/QĐ-UBND.

Chương trình Phát triển vùng huyện Phước Sơn năm tài khóa 2014 (từ ngày 01/10/2013 - 30/9/2014) với tổng giá trị viện trợ 294.438 USD được thực hiện tại các xã: Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Đức, Phước Xuân, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Chánh và thị trấn Khâm Đức. Chương trình nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, hỗ trợ phát triển sản xuất lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Trong khi đó, Chương trình Phát triển vùng huyện Tiên Phước năm tài khóa 2014 với tổng giá trị viện trợ 2.252.016.000 đồng được thực hiện tại các xã: Tiên Sơn, Tiên An, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh, Tiên Lập. Chương trình nhằm góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của trẻ em nghèo ở huyện Tiên Phước một cách bền vững theo các mục tiêu an sinh trẻ đến năm 2015.

Chương trình Phát triển vùng do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ là một trong những chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài mang tính bền vững tại tỉnh Quảng Nam, nhận được sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người hưởng lợi.

OPERATION PICTURESbadge