Phạm vi khai thác hải sản trong vịnh Bắc Bộ sau ngày 30/6/2020

bo-ngoai-giao-ra-luu-y-doi-voingu-dan-khi-hoa-t-do-ng-tren-vi-nh-ba-c-bo copy copy

Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc hết hiệu lực (ký ngày 25/12/2000 có hiệu lực vào 30/6/2004).

Sau 12 năm chính thức có hiệu lực, 3 năm tự động gia hạn và 01 năm thỏa thuận gia hạn của hai chính phủ, Hiệp định đã

Hình ảnh hoạt độngbadge