Bức tranh toàn cảnh công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sau 05 năm triển khai thực hiệnChỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình h

Bức tranh toàn cảnh công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sau 05 năm triển khai thực hiệnChỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Hình ảnh hoạt độngbadge