Tổ chức bộ máy

TỔ CHỨC BỘ MÁY

sodotochuc

Ban Giám đốc:

Giám đốc: Ông Võ Văn Hùng

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Kim

Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Giám đốc: Ông Văn Bá Sơn

Các phòng chức năng:

1. Văn phòng Sở :

Điện thoại: 0235.3813770

Lãnh đạo Văn phòng:

Bà Đỗ Thế Thanh Nhung, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách.

Bà Lê Duy Oanh, Phó Chánh Văn phòng.

Văn thư: Fax : 0235 3 819729.

Chức năng: Tổ chức, nhân sự, hành chính, quản trị, cơ sở vật chất và tổng hợp tình hình hoạt động của cơ quan. Quản trị mạng. Kế toán tài vụ. Văn thư lưu trữ

Nhiệm vụ:

- Quản lý nhân sự, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Sở

- Tổ chức thực hiện công việc hành chính công sở.

- Tổng hợp thông tin tình hình hoạt động của Sở, tình hình đối ngoại của tỉnh.

- Tổ chức hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công việc của Sở.

- Tổ chức, bố trí công tác tiếp dân, tiếp khách đến liên hệ công tác, lịch làm việc hằng tuần của lãnh đạo Sở.

- Quản lý, bảo quản, bão dưỡng các loại tài sản, trang thiết bị của cơ quan.

- Quản lý công tác kế toán- tài vụ, sử dụng đúng, có hiệu quả nguồn kinh phí cơ quan.

2. Phòng Lãnh sự - Người VNONN

Điện thoại: 0235 3810142

Lãnh đạo phòng:

Bà Phan Thị Kiều Trang, Trưởng phòng

Ông Bùi Quang Phong. Phó Trưởng phòng

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao trên lĩnh vực công tác lễ tân ngoại giao, công tác lãnh sự và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các nội dung công việc sau:

a) Xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại;

b) Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, thông tin đối ngoại và văn hóa đối ngoại.

d) Tổ chức và quản lý các đoàn ra, đoàn vào, bao gồm:

- Quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh.

- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác lễ tân ngoại giao trong đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh; tham mưu thực hiện các hoạt động chúc mừng, chào mừng, cảm ơn, chia buồn...đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế có quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh;

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác lễ tân ngoại giao trong đón tiếp khách nước ngoài.

đ) Tổ chức thực hiện công tác lãnh sự, bao gồm:

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm tra hồ sơ và đề nghị UBND tỉnh quyết định cho phép sử dụng Thẻ Doanh nhân APEC (ABTC).

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

- Hướng dẫn, quản lý hoạt động của các cá nhân, tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức và quản lý hoạt động lãnh sự của các cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

e) Tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại, bao gồm:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Cung cấp thông tin liên quan đến tỉnh Quảng Nam để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các cơ quan có thẩm quyền;

- Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo tỉnh cho báo chí nước ngoài; cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

f) Tổ chức thực hiện công tác văn hóa đối ngoại, bao gồm:

- Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại đã được UBND tỉnh phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại và xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của tỉnh ở trong và ngoài nước.

g) Tham gia thực hiện công tác MIA trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Hợp tác quốc tế:

Điện thoại: 0235.3811920

Lãnh đạo phòng:

Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trưởng phòng

Bà Võ Nguyệt Kiều Nga, Phó trưởng phòng

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao trên lĩnh vực công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

a) Xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế;

b) Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia và hợp tác quốc tế.

d) Tổ chức thực hiện công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, bao gồm:

- Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia; tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các biện pháp thích hợp trong công tác quản lý biên giới; tham gia xây dựng phương án giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa Việt Nam với Lào thuộc địa bàn tỉnh; giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới lãnh thổ quốc gia theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chức năng là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác phân giới, cắm mốc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình triển khai thực hiện công tác cắm mốc thuộc phạm vi tỉnh quản lý, tình hình thực hiện các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các tranh chấp nảy sinh trên đất liền và trên biển thuộc địa bàn tỉnh;

- Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra và quản lý các văn bản, tài liệu, bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

đ) Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế, bao gồm:

- Nghiên cứu xây dựng các đề án về xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với các đơn vị, địa phương nước ngoài trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án đó.

- Giúp các đơn vị, địa phương của tỉnh xây dựng đề án và hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, địa phương của tỉnh thiết lập mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đơn vị, địa phương nước ngoài.

- Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật;

- Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của UBND tỉnh;

- Tham gia công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài.

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách.

4. Phòng Quản lý Biên giới và PCPNN

Điện thoại: 0235.3819270

Lãnh đạo Phòng:

Bà Huỳnh Thị Thanh An, Trưởng phòng

Ông Lê Huynh Trưởng , Phó Trưởng phòng

Ông Trần Quôc An, Phó Trưởng phòng

Chức năng:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao trên lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và công tác phi chính phủ nước ngoài.

Nhiệm vụ:

1. Giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

a) Xây dựng và trình UBND tỉnh:

- Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài;

- Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài;

b) Xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài;

c) Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án và các vấn đề khác về công tác phi chính phủ nước ngoài và về người Việt Nam ở nước ngoài.

d) Tổ chức thực hiện công tác phi chính phủ nước ngoài, bao gồm:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ các thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hợp tác viện trợ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài mở văn phòng dự án, văn phòng liên lạc trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm:

- Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ ở địa phương trong các hoạt động trên địa bàn tỉnh;

- Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trên địa bàn tỉnh.

e) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chương trình làm việc và tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác do Phòng phụ trách

5. Thanh tra Sở:

Điện thoại: 02353813557

Lãnh đạo phòng:

Ông Nguyễn Ngọc Kim, Chánh Thanh tra Sở

Chức năng, nhiệm vụ

- Thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại theo quy định của pháp luật.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Pháp luật.

6. Trung tâm tư vấn và phục vụ đối ngoại:

Lãnh đạo TT:

- Ông Văn Bá Sơn: Giám đốc

- Ông Trần Quốc An: Phó Giám đốc (kiêm nhiệm)

Chức năng, nhiệm vụ:

- Thu thập và cung cấp thông tin đối ngoại cho lãnh đạo Sở để phục vụ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đối ngoại.

- Dịch vụ tư vấn cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch.

- Cung cấp thông tin tiềm năng, thị trường, đầu tư

- Đào tạo nghiệp vụ đối ngoại.

Hình ảnh hoạt độngbadge