Thông tư mới về thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam và thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam

Ngày 31/01/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 13, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao và Bộ Công an

Hình ảnh hoạt độngbadge