Thông tư mới về thủ tục xác nhận có quốc tịch Việt Nam và thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam

Ngày 31/01/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT/BTP-BNG-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 13, Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại Giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Thông tư liên tịch này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 16/3/2013.

Theo quy định tại Thông tư mới này, các thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam và thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam được quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ. Các giấy xác nhận được dán ảnh đi kèm, tạo thuận lợi tối đa cho người sử dụng.

Thông tư ban hành nhằm giải quyết các vướng mắc, khắc phục những điểm không phù hợp, đồng thời quy định cụ thể, chi tiết hơn thủ tục "Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam" và thủ tục "Cấp Giấy xác nhận là người gốc ViệtNam". Theo đó, người có nhu cầu xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận là người gốc Việt Nam có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc Sở Tư pháp nơi cư trú, trong hồ sơ phải có Tờ khai theo mẫu quy định. Thông tư cũng quy định, Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Sở Tư pháp phải chủ động tiến hành tra cứu, kiểm tra, xác minh để cấp Giấy xác nhận cho công dân. Ngoài ra, thời hạn cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, xác nhận người gốc Việt Nam cũng được rút ngắn so với quy định tại Thông tư 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA.

Theo quehuongonline.vn