Kỹ năng viết dự án cơ hội

Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau nhằm đạt một hoặc một số mục tiêu cụ thể được thực hiện trong một thời hạn nhất định dựa trên những nguồn lực xác định.

Đặc điểm của dự án:

-         Được quy hoạch, tài trợ và thực hiện như một đơn vị độc lập với những sắp xếp về tài chính và bộ máy quản lý độc lập hoàn toàn hay một phần;

-         Có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc cụ thể, và mục tiêu cần đạt được trong thời gian đó;

-         Có nhóm đối tượng cụ thể (nhóm phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc… );

-         Mang tính xác định về mặt địa lý (ở một vùng hoặc khu vực nhất định) và về mặt tổ chức trong một số dự án (trong khuôn khổ một tổ chức nào đó).

Phân loại dự án:

-         Theo sở hữu (tư nhân, liên doanh, hợp tác xã hay nhà nước)

-         Theo khu vực (khu vực công hoặc khu vực tư nhân)

-         Theo lĩnh vực (y tế, giáo dục, nông nghiệp, phát triển cộng đồng…) và mang tính sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.

-         Theo hạn định thời gian (ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn).

Dạng thức dự án:

-         Dự án đầu tư mới: Hoạt động đầu tư mới trong một lĩnh vực, địa bàn nhất định.

-         Dự án mở rộng: đầu tư mở rộng sản xuất hay dịch vụ đã có từ trước (mở rộng về quy mô, địa bàn).

-         Dự án thay thế: đầu tư thay thế một hoạt động sản xuất hay dịch vụ nào đó đã có từ trước, song lợi xuất không cao (do đã quá cũ hoặc hết khấu hao…). Đầu tư này nhằm lợi suất cao hơn và hiệu quả hơn về kinh tế.

 

CHU TRÌNH DỰ ÁN

 

 1. 1.Xác định dự án
 2. 2.Thiết kế dự án
 3. 3.Thẩm định dự án
 4. 4.Lập kế hoạch, quản lý và thực hiện dự án
 5. 5.Giám sát và đánh giá.

 

THIẾT KẾ DỰ ÁN

 

Cấu trúc của một đề xuất dự án

 1. 1.Tóm tắt dự án
 2. 2.Biện minh dự án
 3. 3.Nội dung dự án
 4. 4.Cơ chế và kế hoạch thực hiện
 5. 5.Hiệu quả và tính bền vững
 6. 6.Kết luận

-         Phụ lục

 

1. Tóm tắt dự án:

- Tên dự án:

- Cơ quan chủ dự án:

          Địa chỉ:

- Cơ quan thực hiện dự án:

          Địa chỉ:

- Địa điểm dự án (kèm bản đồ có vùng dự án) :

- Tổ chức tài trợ:

- Mục đích dự án:

- Các mục tiêu của dự án:

- Các hoạt động chính của dự án

- Tổng ngân sách dự án:

          Trong đó:

. Phần xin tài trợ:

. Phần địa phương đóng góp (đối ứng):

- Thời gian thực hiện dự án:

- Kế hoạch giải ngân:

 

2. Biện minh dự án :

(Trả lời câu hỏi : Bối cảnh dự án là gì? và tại sao cần có dự án?)

- Điều kiện tự nhiên, địa lý, kinh tế xã hội;

- Sản xuất nông – công – thương;

- Điều kiện sống của nhân dân ;thu nhập, phương thức sống;

- Dân số, tỷ lệ tăng dân số, số lao động, số phụ nữ, trẻ em;

- Những lợi thế của địa phương;

- Những khó khăn, tồn tại;

- Lý giải dự án, dự án có nằm trong kế hoạch phát triển chung của quốc gia, tỉnh huyện hoặc địa phương không;

- Kết quả các cuộc nghiên cứu hoặc điều tra có liên quan nhằm biện minh cho dự án.

 

3. Mô tả dự án:

- Mục đích dự án: Mục tiêu chung mà việc thực hiện dự án sẽ đóng góp vào (ví dụ: cải thiện đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trong vùng)

- Mục tiêu dự án: Là các chỉ số cụ thể mà dự án phải đạt được, có giới hạn về thời gian (như cho bao nhiêu phụ nữ vay vốn trong năm thứ nhất, xây dựng bao nhiêu phòng học ...). Một dự án có thể có nhiều mục tiêu cụ thể.

- Các hoạt động dự án: Là các hoạt động cần phải thực hiện để đạt các mục tiêu.

- Các nguồn lực cần thiết cho dự án: Để thực hiện các hoạt động dự án, cần những nguồn lực gì, cụ thể là bao nhiêu (nhân lực, tài lực, vật lực).

- Đối tượng hưởng lợi dự án: Trực tiếp, gián tiếp, đối tượng nào, số lượng là bao nhiêu.

- Tham gia của địa phương, cộng đồng:

          + Địa phương và cộng đồng tham gia vào dự án như thế nào;

          + Đóng góp của địa phương và cộng đồng (nhân lực, tài lực...)

- Ngân sách dự án: Nêu rõ các hạng mục đầu tư, số lượng, đơn giá và tổng chi phí ước tính.

 

          4. Cơ chế và kế hoạch thực hiện:

- Cơ chế thực hiện: Nêu nhân lực, năng lực và thể chế cần thiết để thực hiện dự án. Ai sẽ quản lý việc thực hiện dự án, có thành lập một Ban Quản lý dự án hay không? trách nhiệm của các bên liên quan cụ thể là gì? các cơ chế quản lý nhân lực, tài chính, kiểm tra, đánh giá và báo cáo.

- Kế hoạch thực hiện: Các hoạt động được thực hiện theo thời gian biểu nào (cần có kế hoạch hành động cụ thể); tổng thời gian dự án, phân chia theo giai đoạn...

 

          5.Hiệu quả và tính bền vững của dự án:

- Hiệu quả của dự án: Nêu hiệu quả dự kiến của toàn bộ dự án, ảnh hưởng tới những người hưởng lợi nói riêng và vùng dự án nói chung; khẳng định những mục tiêu dự án cần đạt được; cân đối được – mất nếu cần thiết.

- Tính bền vững của dự án :

          + Phân tích tác động về mặt môi trường của dự án (nếu phù hợp);

          + Kế hoạch/ khả năng duy trì kết quả dự án (bảo dưỡng, sửa chữa... ) sau khi dự án đã kết thúc, lấy nhân lực và tài chính ở đâu, cơ chế cụ thể.

+ Quyền sở hữu các tài sản của dự án (động sản và bất động sản);

+ Tính bền vững: môi trường, tổ chức, tài chính, con người/ năng lực, nhu cầu...

 

6. Kết luận và kiến nghị

- Nêu kết luận chung về tính cấp thiết và khả thi của dự án.

- Kiến nghị cụ thể đối với tổ chức tài trợ.

 

          Tài liệu kèm theo:

          Các tài liệu kỹ thuật, báo cáo kết quả nghiên cứu hoặc điều tra (thiết kế kỹ thuật, khảo sát thị trường... )

Hình ảnh hoạt độngbadge