Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

QĐ_QTNB_SNGV.signed_copy.pdf

Phu luc_QTNB_SNgV.signed_copy.pdf