Biểu mẫu báo cáo 2019

Cơ quan, đơn vị:

Mẫu 01

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2019

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

          1- Bối cảnh tình hình công tác đối ngoại của cơ quan/đơn vị/địa

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VÀ PHẠM VI

CỦA SỞ NGOẠI VỤ TỈNH QUẢNG NAM

 

( Kèm theo Quyết định số 3136/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Công khai tài chính cơ quan năm 2019

Cong_khai_du_toan_2019_.xls
Cong_khai_du_toan_nam_2019.doc

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

UBND TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NGOẠI VỤ

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    &nbsp

Hình ảnh hoạt độngbadge