Biểu mẫu báo cáo 2019

Cơ quan, đơn vị:

Mẫu 01

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2019

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2020

          1- Bối cảnh tình hình công tác đối ngoại của cơ quan/đơn vị/địa phương

          Đề nghị nêu rõ:

          - Đặc điểm và các nhân tố tác động đến tình hình công tác đối ngoại của cơ quan/đơn vị/địa phương trong năm gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất khác được giao (nếu có); với việc thực hiện đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước;

          - Những thuận lợi, khó khăn trong công tác đối ngoại của cơ quan/đơn vị/địa phương.

          2- Kết quả chính các mặt công tác đối ngoại

          Bố cục như sau:

          - Việc triển khai quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác đối ngoại như: Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2014 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định 272-QĐ/TW, ngày 21-01-2015 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Quy chế 272), Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21-7-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài…;

          - Việc triển khai các nhiệm vụ công tác đối ngoại trong năm của cơ quan/đơn vị/địa phương;

          - Kết quả triển khai Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm (đoàn ra, đoàn vào);

          - Tình hình đi nước ngoài của các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;

          - Tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại.

          Yêu cầu:

          - Các phần nhiệm vụ trên cần nêu rõ kết quả, ưu điểm, chỉ rõ hạn chế, bất cập, nguyên nhân.

          3- Các đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, của cơ quan/đơn vị/địa phương nói riêng

          4- Phương hướng và dự kiến Kế hoạch công tác đối ngoại năm…

          - Xác định bối cảnh, yêu cầu, nhiệm vụ của năm;

          - Nêu rõ các trọng tâm, nội dung, kế hoạch chính; các biện pháp, giải pháp thực hiện.


Mẫu 02

Cơ quan/Đơn vị/Huyện, thị xã, thành phố:…

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA - VÀO ĐÃ THỰC HIỆN NĂM 2019

I- ĐOÀN RA

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Số thành viên

Đến nước

Đối tác làm việc

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Báo cáo

Loại đoàn

Trong KH

Ngoài KH

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1- Tên đoàn: Đoàn của cơ quan nào, cấp nào…

2- Danh nghĩa đoàn: Ghi rõ là đoàn đối ngoại, nghiên cứu, thăm nội bộ, đào tạo, nghiệp vụ…

3- Trưởng đoàn: Ghi rõ họ tên, chức vụ của đồng chí Trưởng đoàn

4- Số thành viên: Ghi rõ số lượng thành viên tham gia đoàn

5- Đến nước: Ghi đầy đủ nước (các nước) đến công tác theo lộ trình, kể cả nước quá cảnh mà phải nhập cảnh tạm thời

6- Đối tác làm việc: Ghi rõ những đối tác làm việc chính

7- Nội dung hoạt động: Những nội dung làm việc chính

8- Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm triển khai hoạt động

9- Kinh phí: Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào; phía đối tác chi những khoản nào

10- Báo cáo: Ghi rõ số và ngày của văn bản báo cáo kết quả hoạt động của đoàn

11, 12- Loại đoàn: Ghi rõ đoàn trong hay ngoài kế hoạch đã được duyệt

II- ĐOÀN VÀO

TT

Tên đoàn vào

Đến từ nước

Trưởng đoàn

Số người

Nội dung hoạt động

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Báo cáo

Loại đoàn

Trong KH

Ngoài KH

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

1- Tên đoàn: Đoàn của nước/cơ quan/địa phương/đối tác…

2- Đến từ nước: Ghi rõ nước cử đoàn vào. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở

3- Trưởng đoàn: Ghi rõ họ tên, chức vụ của Trưởng đoàn

4- Số người: Ghi rõ số lượng khách nước ngoài vào Việt Nam

5- Nội dung hoạt động: Những nội dung làm việc chính

6- Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể ngày, tháng, năm triển khai hoạt động

7- Kinh phí: Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, kinh phí lấy từ nguồn nào

8- Báo cáo: Ghi rõ số và ngày của văn bản báo cáo kết quả đón đoàn

9, 10- Loại đoàn: Ghi rõ đoàn trong hay ngoài kế hoạch đã được duyệt;

 

 

 

Mẫu 03

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC ĐI NƯỚC NGOÀI NĂM 2019

CỦA CÁN BỘ THUỘC DIỆN BỘ CHÍNH TRỊ/BAN BÍ THƯ QUẢN LÝ

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Đến nước

Nội dung hoạt động

Thời gian đi

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1- Họ tên: Ghi đầy đủ họ tên của cán bộ

2- Chức vụ: Ghi đầy đủ chức danh đảng và chức vụ chính quyền

3- Đến nước: nước (các nước) đến công tác

4- Nội dung hoạt động: Ghi tóm tắt những nội dung hoạt động chính

5- Thời gian đi: Ghi cụ thể đến ngày

 

 

 

 

 

Mẫu 04

Cơ quan/Đơn vị/Huyện, thị xã, thành phố:…

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM 2020

 

 

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Số thành viên

Đến nước

Đối tác làm việc

Nội dung hoạt động

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1- Tên đoàn: Đoàn của cơ quan nào, cấp nào…

2- Danh nghĩa đoàn: Ghi rõ là đoàn đối ngoại, nghiên cứu, thăm nội bộ, đào tạo, nghiệp vụ…

3- Trưởng đoàn: Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến

4- Số thành viên: Ghi rõ số lượng thành viên dự kiến tham gia đoàn

5- Đến nước: Ghi nước (các nước) đến công tác theo lộ trình, kể cả nước quá cảnh mà phải nhập cảnh tạm thời

6- Đối tác làm việc: Ghi rõ những đối tác chính làm việc

7- Nội dung hoạt động: Những nội dung làm việc chính

8- Số ngày: Tổng thời gian chuyến đi, kể cả thời gian đi, về và quá cảnh

9- Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể đến tháng

10- Nguồn kinh phí: Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, phía đối tác chi những khoản nào và kinh phí lấy từ nguồn nào (Ngân sách Đảng, ngân sách Nhà nước, ngân sách thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, địa phương; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…)

Mẫu 05

Cơ quan/Đơn vị/Huyện, thị xã, thành phố:…

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2020

 

 

TT

Tên đoàn

Danh nghĩa đoàn

Trưởng đoàn

Số thành viên

Đến từ nước

Nội dung hoạt động

Số ngày

Thời gian thực hiện

Nguồn kinh phí

Ghi chú

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1- Tên đoàn: Đoàn của nước/cơ quan/tổ chức/địa phương nào

2- Danh nghĩa đoàn: Ghi rõ là đoàn đối ngoại, thăm nội bộ, đào tạo, nghiệp vụ…

3- Trưởng đoàn: Ghi rõ cấp Trưởng đoàn dự kiến

4- Số thành viên: Ghi rõ số lượng thành viên dự kiến tham gia đoàn

5- Đến từ nước: Ghi rõ nước cử đoàn vào. Trường hợp đoàn vào thuộc tổ chức quốc tế thì ghi rõ nước đặt trụ sở

6- Nội dung hoạt động: Những nội dung làm việc chính

7- Số ngày: Tổng số ngày ở Việt Nam (không tính thời gian đi, về của đoàn vào)

8- Thời gian thực hiện: Ghi cụ thể đến tháng

9- Nguồn kinh phí: Ghi cụ thể phía Việt Nam chi những khoản nào, phía đối tác chi những khoản nào và kinh phí lấy từ nguồn nào (Ngân sách Đảng, ngân sách Nhà nước, ngân sách thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương, địa phương; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước…).  

                                                                                                                                                     Mẫu số 06

TÊN CƠ QUAN:

I. DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ KÝ NĂM 2019

Số TT

Tên thỏa thuận

Danh nghĩa ký

 

Đối tác nước ngoài

Ngày ký

Ngày hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

Thời hạn hiệu lực

Cơ quan, địa phương đề xuất ký

 

 

 

Thỏa thuận quốc tế/ Hợp đồng doanh nghiệp)

 

 

 

(Chưa phê chuẩn/ chưa phê duyệt/ Đang hiệu lực)

(Vô thời hạn/ Thời hạn … năm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

II. DANH MỤC THỎA THUẬN QUỐC TẾ, HỢP ĐỒNG QUỐC TẾ DỰ KIẾN KÝ KẾT NĂM 2020

Số TT

Tên điều ước, thỏa thuận, hợp đồng quốc tế

Đối tác nước ngoài

Nước

ký kết

Danh nghĩa ký

 

Dự kiến Ngày ký

Cơ quan, địa phương đề xuất ký

Ghi chú

 

 

 

 

 

( Thỏa thuận quốc tế/ Hợp đồng doanh nghiệp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt độngbadge