TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỘI NGHỊ HỘI THẢO QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

Tai-lieu-van-ban-tham-khao copy

Ngày 21/01/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 377/UBND-TH về việc triển khai thực hiện Công văn số 295/VPCP-QHQT ngày 13/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam năm 2020, trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tỉnh có trách nhiệm nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các quy định tại Quyết địnhh số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý Hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với Hội nghị, hội thảo quốc tế tổ chức trên địa bàn tỉnh; Chủ động cắt giảm, điều chỉnh quy mô, thời điểm, hình thức tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế phù hợp với diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19.

Chi tiết văn bản:

trien khai cv295 cua VPCP ve tinh hinh HNHTQT 2020.signed.pdf

295_VPCP-QHQT_13012021_5-signed.pdf

Hình ảnh hoạt độngbadge