Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ

   dịch vụ công trực tuyến
    UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2121/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực ngoại vụ thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. Theo đó, danh mục thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 04 thủ tục hành chính về hội nghị hội thảo quốc tế, cụ thể: 
 
      1) 2.002311.000.00.00.H47: Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ;
 
      2) 2.002314.000.00.00.H47: Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ;
 
      3) 2.002313.000.00.00.H47: Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ;
 
      4) 2.002312.000.00.00.H47: Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ.
 
    Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hình ảnh hoạt độngbadge