Công văn số 615 về việc đề nghị tiếp tục phối hợp triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid-19

CV 615 v đê nghi tiếp tục phôi hơp triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng chống dịch Covid -19..doc

Hình ảnh hoạt độngbadge