Ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh

   tải xuống copy copy

     Ngày 20/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định 1356/QĐ-UBND ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ quyết định việc tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; trừ các hội nghị, hội thảo quốc tế sau đây: 

     1.Hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;
     2.Hội nghị, hội thảo quốc tế do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, đồng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức.
     Thời gian thực hiện nhiệm vụ ủy quyền bắt đầu từ ngày ký Quyết định cho đến khi có văn bản khác thay thế.
      
     Chi tiết: QUYẾT ĐỊNH 1356.signed.pdf
     Ban Biên tập

Hình ảnh hoạt độngbadge