Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025

      Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 21/6/2021), với mục tiêu tăng cường khả năng huy động, khai thác, quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời, mở rộng tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Nam với các tổ chức, địa phương, lãnh thổ nước ngoài thông qua thúc đẩy các hoạt động viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
tải xuống copy copy copy
       Chương trình định hướng theo 08 lĩnh vực ưu tiên kêu gọi viện trợ của tỉnh Quảng Nam, gồm: Giáo dục và đào tạo; y tế; đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn; giải quyết các vấn đề xã hội; môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp; khắc phục hậu quả chiến tranh; văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, định hướng ưu tiên theo địa bàn: Ưu tiên các huyện nghèo, các huyện miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (trừ những khu vực không cho phép theo quy định của pháp luật). Cần ưu tiên tập trung vận động viện trợ cho vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, vùng trọng điểm ưu tiên phát triển đối với các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh; vùng thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai. Nội dung ưu tiên cụ thể cần được xác định theo tình hình thực tế của mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Thanh An

Hình ảnh hoạt độngbadge