Chi bộ Sở Ngoại vụ: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa

     Sáng ngày 29/7/2021, Chi bộ Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp với sự tham dự của toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động đang có mặt tại cơ quan, và qua hình thức trực tuyến để các đồng chí đảng viên, công chức của đơn vị đang trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 được tham dự đầy đủ.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở đã khái quát các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, các nội dung đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển) năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (2011-2020) và truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm chính, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể gắn với 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

PBT Chi Bộ triển khai nghị quyết 13

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

     Cũng tại Hội nghị, Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã được nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" gồm những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây cũng chính là mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước đã được Nghị quyết Đại hội Đảng XIII đặt ra và là sự kế thừa tư tưởng phát triển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề toàn khóa nhằm giúp đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Sở Ngoại vụ nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, giúp nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn thể Chi bộ và cơ quan. Đồng thời cụ thể hóa các Nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với thực tế của Chi bộ, cơ quan góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Hình ảnh hoạt độngbadge