Thông báo thay đổi địa chỉ tên miền Cổng Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ

images copy

    Với mục đích nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo khả năng liên kết, cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam; Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo:

    Từ ngày 01/9/2021, Cổng Thông tin điện tử Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam chính thức sử dụng tên miền: www.songoaivu.quangnam.gov.vn và ngưng sử dụng tên miền: www.ngoaivuquangnam.gov.vn

    Vậy, Sở Ngoại vụ xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân có nhu cầu truy cập được biết.

     Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử

                                                                                           Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam

Hình ảnh hoạt độngbadge